Vegetation Ladakhs

Exkursionen von 1976 - 1997

Hans Hartmann

Perovskia abrotanoides, Panamik, 1995
nil